Adatvédelmi tájékoztató

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-739603
Cím: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Érvényes: 2018.05.25-től

Az Fétis Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.; Cg.: 01-09-739603; a továbbiakban: "Fétis"), elkötelezettek vagyunk a személyes adatok legmagasabb szintű kezelése és védelme iránt, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletére (2016. április 27.) („GDPR"), valamint a 2011. évi CXII. törvényre ("Infotv."). A Fétis a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékoztatja Önt arról, miként használja fel és kezeli a Fétis az Ön által e-mailben, vagy bármilyen más módon (álláspályázat vagy a munkaerő-felvételi eljárás során a dokumentáció részeként) a Fétis részére küldött információkat.

 • A jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban használt, nagybetűs kifejezésekkel jelölt definíciók megegyeznek a GDPR-ban, valamint az Infotv-ben meghatározott jelentésekkel.
 • A jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően az Ön Személyes Adatainak adatkezelője a Fétis.

Kérjük, olvassa el a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatót és erősítse meg az abban foglalt információk tudomásul vételét annak érdekében, hogy benyújthassa álláspályázatát a Fétis részére. Bizonyos jellegű Személyes Adatainak begyűjtéséhez és kezeléséhez az Ön kifejezett hozzájárulására is szükség lehet, ahogyan az a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is szerepel.

1. A Fétis által kezelt személyes adatok típusai és kategóriái

A munkaerő-felvételi eljárás vonatkozásában a Személyes Adatok alábbi típusait és kategóriáit kezelhetjük, melyek kiterjednek valamennyi Személyes Adatra, mellyel kapcsolatban Ön úgy határoz, hogy megadja a Fétis részére, és amelyet előírás szerint szükséges megadni egy konkrét állásra történő jelentkezés részeként:

 1. Személyazonosításra szolgáló adatok: név, telefonszám, e-mail cím, vagy egyéb kapcsolattartási információk;
 2. Álláslehetőséggel kapcsolatos követelmények: preferenciák, kívánt munkabér, költözési képesség és hajlandóság, munkaviszony típusa;
 3. Az Ön fényképe: általában nem kérjük a fénykép csatolását az önéletrajz mellé, tehát az Ön döntése, hogy küld-e fényképet az álláspályázatra jelentkezés részeként;
 4. Álláspályázati adatok: tanulmányok, önéletrajz, motivációs levél, korábbi munkatapasztalat, érdeklődési kör, készségek és képességek, interjúk és tesztek, stb. melyeket figyelembe vehetünk a jelentkezési és kiválasztási folyamat során;
 5. Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó nyilvántartásokat lekérhet a Fétis, amennyiben a konkrét pozícióra vonatkozó hatályos jogszabályok ezt kötelezettségként előírják, illetve lehetővé teszik és a Fétis jogos érdeke alapján ez indokolt.
 6. Személyes Adatok Különleges Kategóriái: A személyes adatok különleges kategóriái olyan információkat jelentenek, melyekből következtetni lehet a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra, valamint jelentik a genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatokat és a szexuális életre, szexuális irányultságra vonatkozó adatokat.
  Nem kérjük a jelentkezőktől, hogy álláspályázati dokumentációjuk részeként különleges kategóriájú személyes adatokat adjanak meg, és a Fétis kifejezetten kéri, hogy ne adjanak meg ilyen jellegű adatokat.
  A Fétis kizárólag korlátozott esetekben kérheti a jelentkezőtől az egészségügyi adatok megadását, csupán akkor, ha a Fétist hatályos jogszabály kötelezi erre, a betöltendő pozíció vonatkozásában.
 7. Ajánló személyek: Korábbi munkáltatók által kiállított ajánlólevelek, és az ajánlóleveleket kiállító személyek adatai.
  Mielőtt a fentiekben említett ajánló személyekre vonatkozó bármilyen adatot megadna részünkre, az Ön felelőssége az ajánló személyek hozzájárulását kérni és tájékoztatni őket arról, hogy adataikat milyen célból kezeli a Fétis, a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató alapján. Az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása esetén a Fétis közvetlenül kapcsolatba léphet ezekkel a személyekkel.
 8. A fentiekben felsorolt adatokon és információkon kívül önként megadhat a Fétis részére további adatokat, pl. hobbikkal kapcsolatos adatok.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Önt választjuk ki az adott állásra a munkaerő-felvételi eljárás végén, a Fétis részére a munkaerő-felvételi eljárás során megadott adatok az Ön Fétis munkaügyi aktájának részét fogják képezni, feltéve, hogy van jogalapja ezen Személyes Adatok kezelésének a munkaerő-felvételi eljárás lezárását követően.

2. Az adatkezelés jogalapjai és céljai

2.1 A munkaerő-felvételi eljárás során a Fétis a Személyes Adatokat a következő célokból kezeli:

 1. a jelentkezése megvizsgálása és értékelése;
 2. képességeinek értékelésére a megpályázott pozíció szempontjából;
 3. Önnel történő interjú(k) szervezése és kommunikáció, kapcsolattartás;
 4. jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelésre;
 5. munkaerő-felvételi döntéshozatal;
 6. a Fétis esetleges jogos érdekeinek érvényesítése, pl. IT biztonság biztosítására, eseteges jogérvényesítési eljárások.

2.2 Amennyiben a jövőben a fenti célokon kívül egyéb okokból szükséges a Fétis részére megadott Személyes Adatok kezelése, a Fétis előzetesen tájékoztatni fogja Önt valamennyi szükséges információról, a hatályos adatvédelmi jogszabálynak megfelelően.
2.3 A Fétis adatkezelési tevékenysége különféle jogalapokon nyugszik, mint például:

 1. Az Ön hozzájárulása: a munkaerő-felvételi eljárás során a Fétis részére megadott Személyes Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, melyet a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató megismerését, elismerését és megértését követően ad meg részünkre [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
 2. Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk, mielőtt munkaszerződést létesítünk Önnel [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés b) pont];
 3. A Fétis munkaerő-felvétellel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés c) pont];
 4. Az adatkezelés szükséges a Fétis vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pont, pl. 2.1 pont, (vi) alpont].

Amennyiben a Fétis adatkezelési tevékenységének alapja az Ön hozzájárulása, Önnek mindenkor jogában áll a hozzájárulás visszavonása. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Háttérellenőrzések

A Fétisnek lehetősége van háttérellenőrzések elvégzésére a hatályos jogszabályok által engedélyezett mértékben, a konkrét pozíció vonatkozásában (beleértve a közösségi média felületeiről gyűjtött adatokat, ahol a jelentkező nyilvános profillal rendelkezik, pl. szakmai profilok). Előfordulhat, hogy az Fétist jogszabály kötelezi háttérellenőrzések elvégzésére (pl. büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó nyilvántartások).

4. Személyes adatok megőrzése

A Fétis a pozícióra történő jelentkezés vonatkozásában megadott személyes adatait a munkaerő-felvételi eljárás végéig őrzi meg, vagy addig, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását (az 5. pontban részletezett módon) a munkaerő-felvételi eljárás vége előtt, feltéve, hogy az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre további jogalap.

Az Ön hozzájárulása esetén e tekintetben a Fétis személyes adatait a munkaerő-felvételi eljárást követően is megőrzi az Ön hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 1 év határozott ideig, a munkaerő-felvételi eljárás lezárásáról szóló értesítéstől számítva, abból a célból, hogy további munkaerő-felvételi eljárással kapcsolatban felvehessék Önnel a kapcsolatot. Ebből az okból a Fétisnek szüksége van az Ön írásbeli hozzájárulására.

5. A jelentkezőt megillető jogok az adatkezelés vonatkozásában

A GDPR-nak megfelelően Önt, mint a konkrét pozícióra jelentkező jelöltet, az alábbi jogok illetik meg személyes adatai vonatkozásában:

 1. Hozzáférés személyes adataihoz: amely során Önnek jogában áll információt kérni és szerezni személyes adatainak kezeléséről és kérheti ezen személyes adatok másolatát.
 2. Személyes adatok helyesbítésének kérése a Fétistől: amely során Önnek jogában áll kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak.
 3. Személyes adatok törlésének kérése a Fétistől: amely során Önnek jogában áll személyes adatainak törlését kérni, a jogszabály által lehetővé tett mértékig.
 4. Személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás kérése a Fétistől: amely során Önnek jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, a jogszabály által lehetővé tett mértékig.
 5. Hozzájárulás visszavonása: amely során Önnek mindenkor jogában áll a Fétis részére korábban megadott, a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog: a jogszabályok által lehetővé tett mértékben Önnek joga van arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a jogszabályokban foglaltak szerint megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön a jelen jog gyakorlása során jogosult továbbá arra, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérje az adatkezelők közötti közvetlen továbbítást.
 7. Jog arra, hogy ne legyen automatizált adatkezelésen alapuló döntés alanya: a jogszabályok által lehetővé tett mértékben Ön jogosult arra, hogy ne legyen egy kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés alanya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt.

Ezen túlmenően, Önt megilleti az a jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés alapja a Fétis vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (beleértve a profilalkotást is, erre alapozva).

Ebben az esetben a Fétis a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Fétis bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Amennyiben élni kíván a fentiekben felsorolt jogaival, kérjük, küldjön levelet vagy e-mail üzenetet a Kapcsolat pont alatt részletezett elérhetőségek valamelyikére. Adatainak védelme és a személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében a Fétis kérheti Öntől további, személyazonosításra szolgáló adatok megadását. A Fétis a fenti jogokon alapuló kérelemre vonatkozó intézkedésekről tájékoztatni fogja Önt, kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

A GDPR rendelkezéseinek értelmében, valamint a személyes adataival kapcsolatos, fent meghatározott konkrét jogain felül, Önnek jogában áll panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye szerinti EU tagállamban, továbbá ott, ahol a személyes adataival kapcsolatos feltételezett jogsértés történt, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A felügyeleti hatóság számára történő panasz benyújtásához való jogával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a felügyeleti hatóság Magyarországon a következő:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
 • Telefon: +36 (1) 391-1400;
 • Fax: +36 (1) 391-1410;
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
 • Weboldal: http://naih.hu

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatait oly módon kezelték, mely nem felelt meg a GDPR előírásainak, és ezáltal megsértették az Ön GDPR szerinti jogait, Önt megilleti a jog, hogy jogi lépéseket kezdeményezzen az illetékes bíróság előtt A Fétis elleni eljárások megindítására a Fétis tevékenységi helye szerinti tagállama bírósága előtt, vagy – az Ön döntése szerint – az Ön tartózkodási helye szerinti bíróság előtt van lehetősége.

6. Kik férhetnek hozzá adataihoz és kik számára tesszük közzé adatait?

6.1 Az alábbi kategóriába tartozó címzettek (akikre titoktartási kötelezettség érvényes) rendelkeznek hozzáféréssel a munkaerő-felvételi eljárás vonatkozásában kezelt személyes adataihoz, kizárólag szükségességi alapon:

 • a Fétis HR osztályának alkalmazottai; az érintett terület vezetője
 • a Fétis által megbízott harmadik félnek minősülő szolgáltatók, a munkaerő-felvételi eljárás vonatkozásában.

7. Adatvédelmi intézkedések és adattovábbítás

A Fétis folyamatosan technikai és szervezési intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét. Ezek többek között komoly fizikai, logikai és IT-hozzáférési ellenőrzéseket jelentenek a személyes adatai vonatkozásában, mint például tűzfalak.

Amennyiben az 1.. pontban részletezett személyes adatai olyan országba kerülnének továbbításra, mely kapcsán a Bizottság nem állapította meg a személyes adatok védelme megfelelő szintjének biztosítását, a Fétis az alábbi két mód egyikének alkalmazásával továbbítja azokat:

 1. a Fétis a GDPR 49. cikke alapján a konkrét helyzetre alkalmazható eltérésre hivatkozik, vagy
 2. az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazásáról gondoskodik

a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében.

A fent említett biztosítékokkal kapcsolatos további részletekért a jelen tájékoztató 5. szakaszában foglaltak szerint van lehetőség kérelem benyújtására.

8. Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel személyes adatainak a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott, Fétis általi kezelésével kapcsolatban, vagy bármilyen panasza lenne személyes adatainak Fétis általi kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Fétis [Adatvédelmi Tisztviselőjével] az alábbi elérhetőségeken, aki valamennyi szükséges intézkedést megtesz, hogy alaposan kivizsgálja megkeresését.

e-mail: adatvedelem@fetis.hu

telefon: +36 1 415 2207

levélcím: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Megjegyzés: A konkrét pozícióra történő jelentkezése elküldésével Ön megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint a GDPR által meghatározott, a munkaerő-felvételi eljárás céljaival és a Fétis vonatkozó adatkezelési tevékenységével kapcsolatos jogait. Hozzájárulását önként, a konkrét esetre vonatkozóan, tájékoztatást követően és egyértelműen adja, továbbá tisztában van azzal, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a jelen Munkaerő-felvételi eljárásra vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon.